Ojciec Goriot — Biografia autora — Honore de BalzacOjciec Goriot


Recognition de Balzac. pol. Honoriusz Balzak ( r. 20 maja 1799 watts Excursions. zm. twenty one sierpnia 1850 watts Pary u) — pochodzi unces ubogiej rodziny (dziadek Balzaka in order to ch op to nazwisku Baissa. ojciec watts 1768 roku zmieni nazwisko we dokona “samozwa czej” nobilitacji szlacheckiej), dzi ki talentowi, pracowito ci we okoliczno ciom (demokratyzacja spo ecze stwa po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kontakty spo eczne, watts tym romanse unces dobrze sytuowanymi kobietami) sta cuando jednym unces najwi kszych pisarzy XIX wieku, the jego utwory utes perform dzi bezspornymi arcydzie ami.
Watts wieku to miu lat rozpocz nauk watts kolegium watts Vend me personally. Sko czy paryskie gimnazjum na pensji ough pana Lepitre (1815). Rok g niej zacz praktyk dependenta ough adwokata Merville we zapisa cuando na studia prawnicze. Studia, the przede wszystkim praktyka, da b przysz emu powie ciopisarzowi doskona znajomo reali watts ycia watts stolicy, toczonych watts wczas proces watts, stosowanych wybieg watts we sztuczek prawnych. Czas 10 through ur wnie okresem intensywnej pracy literackiej we rozwoju intelektualnego.
Watts 1829 roku pisarz osi gn pierwszy sukces literacki powie ci Szuanie . Jeszcze ‘ kszy rozg operating system zyska dzi ki mia ej obyczajowo Fizjologii mum at the stwa (1829). Kolejny through zbi ur doskona ych opowiada Sceny unces ycia prywatnego . Lata 1831-1839 stanowi b okres literackiej passy Balzaka (powsta b michael. within. Eugenia Grandet . Kobieta trzydziestoletnia . Ojciec Goriot . Gabinet staro ytno ci ). Pisarz pracowa bez wytchnienia: potrafi tygodniami nie wychodzi unces domu, niemal at the przykuty perform biurka, pisa od oko to pierwszej watts nocy przez kilka, czasem kilkana cie kolejnych godzin. Taki tryb ycia spowodowa problemy se zdrowiem we watts konsekwencji przedwczesn mier pisarza. Watts po owie lat thirty. Balzak through ju utes awny we doceniany, company nie znaczy, at the bogaty. Nited kingdom opoty finansowe trapi b proceed zreszt przez california at the ycie. Watts roku 1833 postanowi po czy napisane we przysz at the powie ci watts jeden cykl, okre lony przez niego watts 1841 roku nazw Komedia ludzka .
Poza literatur medication pasj ycia Balzaka through b kobiety. Mi to ci jego ycia with a Polka, Ewelina ‘ ska, kt ur po lubi nied ugo przed mierci watts Berdyczowie ( fourteen marca 1850 ). Watts swoich powie ciach, zmieniaj d panuj d mod, portretowa kobiety dojrza at the (st deb popularne poj cie “kobiety watts wieku balzakowskim”, tzn. mi dzy trzydziestym the czterdziestym rokiem ycia). Dzi powszechnie uznawany jest za klasyka XIX-wiecznego realizmu, doskona pride portrecist epoki, watts kt rej przysz to mu b.
Przeczytaj streszczenie szczeg must pay back, kt lso are california kowicie zast pi Ci czytanie lektury.
Dost g perform tej tre ci wymaga logowania. Je eli nie masz konta, zarejestruj cuando.
Teksty dostarczy to Wydawnictwo GREG. Copyright laws through Wydawnictwo GREG
autorzy opracowa: W. Wojnar, W. Watts odarczyk, The. Sabak, Deb. Stopka, The. Sz stak, Deb. Pietrzyk, The. Take awska
redaktorzy: Agnieszka Nawrot, Ould – Grzesik
korektorzy: Ludmi the Pi tkowska, Pawe Habat
Zgodnie unces regulaminem serwisu world wide web. bryk. pl, rozpowszechnianie niniejszego materia ough watts wersji oryginalnej albo watts postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materia ough watts celu rozpowszechnienia watts szczeg lno ci zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drog elektroniczn we wykorzystywanie materia ough watts inny spos w national insurance dla cel watts watts asnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci lub pozbawienia wolno ci.
Polecamy na dzi
Bryk. pl
Lektury ponad 156 lektur
Wypracowania thirty tys. prac
Testy ponad 194 test watts
Utes owniki eighty tys. hase
Korepetycje ponad seventy nine og osze
Korzystanie unces portalu oznacza akceptacj Regulaminu . Polityka Snacks . Copyright laws — 1999-2016 INTERIA. PL Wszystkie prawa zastrze 1
Projekt we realizacja eura7. com
Na swoich stronach GRUPA INTERIA. PL Sp. unces to. to. Sp. nited kingdom. wykorzystuje wraz unces innymi podmiotami pliki snacks (tzw. ciasteczka) we inne technologie michael. within. watts celach statystycznych we reklamowych. Korzystaj d unces naszych stron bez zmiany ustawie przegl darki w deb 1 zapisane watts pami ci urz dzenia. Kliknij, aby dowiedzie cuando ‘ cej. watts tym jak zarz dza plikami snacks.

Interesting video: