Honore de Balzac biografia we charakterystyka tw rczo ci — biografia, yciorysHonore de Balzac biografia we charakterystyka tw rczo ci


Honore de Balzac in order to jeden unces najwa niejszych two rco watts wielkiej powie ci europejskiej. Urodzi cuando watts 1799 roku all of us Francji, watts Excursions watts rodzinie, kto ra zyska the tytu szlachecki watts okresie rewolucji francuskiej. Watts rodzinnym mie cie uko czy szko redni, the nast pnie podj studia prawnicze na paryskiej Sorbonie. Jednocze nie praktykowa watts kancelariach notarialnych we adwokackich. Pisarz przerwa jednak studia na rzecz za to enia watts asnej drukarni we wydawnictwa. Przedsi wzi cie in order to okaza to cuando finansow kl sk, company wp dzi to Balzaca watts powa ne deb ugi, kto lso are towarzyszy b mu niemal perform ko california ycia.
Po zaprzestaniu prowadzenia watts asnego biznesu Balzac zaj cuando na powa nie two rczo ci literack. Wkro tce zyska uznanie we utes aw przede wszystkim jako two rca powie ci. Watts 1850 roku to eni cuando unces Ewelin ‘ sk; lub through ukoronowaniem blisko dziesi cioletniego narzecze stwa, hrabina ‘ ska deb ugo stara the cuando bowiem to cesarsk zgod na zawarcie tego mum at the stwa. Niestety watts tym samym roku (w pennsylvania dzierniku) Balzac zmar.
Balzac zapisa cuando na kartach historii literatury jako jeden unces czo owych two rco watts klasycznej powie ci realistycznej. Pierwsze pro through literackie podejmowa jeszcze watts szkole redniej, rzeczywistym debiutem pisarza with a jednak powie „ Szuanie” unces 1829 roku. Watts tym samym czasie Balzac zacz tworzy swoje opus magnum – czyli cykl „ Komedia ludzka”, na kto ry sk ada cuando 130 utworo watts (powie ci we opowiada ). Utes in order to dzie the pogrupowane watts Studia obyczajowe, Studia filozoficzne oraz Studia analityczne. Centralnym ogniwem cyklu jest powie „ Ojciec Goriot” (1835), kto rej akcja toczy cuando watts Pary ough watts okresie restauracji Burbono watts. Balzac pos ough b cuando tu metod realistyczn, jego powie obfituje bowiem watts liczne szczego b, the perypetie bohatero watts utes mocno osadzone watts konkretnych okoliczno ciach historycznych. Wyst puje tu trzecioosobowy, wszechwiedz cy narrator, kto ry wyra the ro wnie oceny publish powania bohatero watts.
Jednocze nie watts dziejach Balzakowskich postaci odbija cuando prawda to istocie nowo ytnej cywilizacji, zdominowanej przez nadrz dn rol pieni dza wyznaczaj cego nie tylko pozycj spo eczn, alcohol ro wnie jako relacji mi dzyludzkich. Dzie the Balzaca maj zatem wymiar spo eczno-obyczajowy, watts motywacjach bohatero watts uwzgl dniaj bowiem nie tylko czynniki psychologiczne, alcohol ro wnie rodowiskowe we historyczne.
Watts „ Komedii ludzkiej” du rol odgrywa anatomia zwi zko watts damsko-m skich. „ Fizjologia mum at the stwa”, „ Mum at the niedole po ycia mum at the skiego” czy „ Mum at the stwo kole at the skie” in order to drobiazgowe, the jednocze nie perform pesymistyczne studia mi dzyludzkich relacji. Unces kolei „ Stracone unces udzenia” in order to california new york grams operating system na temat konfrontacji michael odzie czych marze unces brutaln rzeczywisto ci oraz wzajemnych zwi zko watts sztuki we pieni dza. Inne california niejsze cz ci „ Komedii ludzkiej” in order to „ Studium kobiety”, „ Jaszczur” czy „ Przekl ity syn”.

Related video: